Rutin olarak verilen bazı receteli ilaclar, gecici sac kaybına neden olabilir, erkek tipi kelliği şiddet-lendirebilir ya da başlamasına neden olabilir veya kalıcı sac kaybına yol acabilir. Aşağıdaki listelenen ilaclar, kanser tedavisindeki radyasyon ve kemo-terapi icin kullanılan ilaclan kapsamamaktadır.
Doktorunuz bu ilaclardan birini recetenize yazarsa, ona bu ilacı sac kaybına neden olmayan başka bir ilacla değiştirip değiştiremeyeceğini sorun. Aynca, receteli bir ilac yerine, etkili doğal bir tedavi yontemi kullanma seceneğini de oğrenmek isteyebilir, bunu doktorunuz ve bitki uzmanı ya da sağlık bakım pratisyeniyle tartışabilirsiniz.
Once ilaclann markalan listelenmiş, sonra da etkin maddenin adı parantez icine yazılmıştır. İlaclar tedavi ettikleri rahatsızlıklara gore kategorisel olarak listelenmiştir. Bazı kategorilerde ilaclar tek tek belirtilmemiştir. Bunlann bircoğu sac kay­bına neden olduğundan, o rahatsızlığı tedavi eden ilaclan kullanmanın yan etkisi olarak sac kaybı olup olmayacağını doktorunuzdan oğrenebilirsiniz.
Akne
Akne ya da diğer rahatsızlıkların tedavisi icin A vitamininden turetilmiş butun ilaclar:
* Accutane (isotretinoin) KAN
Antikoagulant’lar (Kan incelticiler):
* Panwarfin (warfarin sodyum)
* Sofarin (“)
* Coumadin (“)
* Heparin enjeksiyonları
Kolesterol
Kolesterol duşurucu ilaclar:
* Atronid-S (clofibrate)
* Lopid (gemfibrozil)
KONVULSİYONLAR / EPİLEPSİ
Antikonvulsanlar:
* Tridone (trimethadione)
Depresyon
Antidepresyon ilacları:
* Prozac (Fluoxetine hydrochloride)
* Zoloft (sertraline hydrochloride)
* Paxu (paroxetine)
* Anafranil (clomipramine)
* Janimine (imipramine)
* Tofranil (“)
* Tofranil PM (“)
* Adapin (doxepin)
* Sinequan (“)
* Surmontil (trimipramine)
* Pamelor (nortriptyline)
* Ventyl (“)
* Elavin (amitriptyline)
* Endep (“)
* Norpramin (desipramine)
* Pertofrane (“)
* Vivactil (protriptyline hydrochloride)
* Asendin (amoxapine)
* Haldol (haloperidol)
Diyet
Amfetaminler
Mantar
Antifungallar
Glaukoma
(Gozlerde karasu hastalığı)
Beta bloke edici ilaclar:
* Timoptic Goz Damlası (timolol)
* Timoptic Ocudose (“)
* Timoptic XC (“)
Gut
* Lopurin (allopurinol)
* Zyloprim (“)
Kalp
Beta bloke ediciler olarak bilinenler de dahil olmak uzere, yuksek tansiyonu tedavi etmekte de kul­lanılan kalp ilaclarının coğu:
* Tenormin (atenolol)
* Lopressor (metaprolol)
* Corgard (nadolol)
* Inderal ve Inderal LA (propanolol)
* Blocadren (timolol)
Yuksek tansiyon
“Kalp” başlığındaki beta bloke edicilerin listesine bkz.
HORMONAL RAHATSIZLIKLAR
Butun hormon iceren ilacların ve hormonlarla ilgili, doğumsal, erkeğe ozel ya da kadına ozel durumlar icin yazılmış ilacların sac kaybına neden olma po­tansiyeli vardır:
* Doğum kontrol hapları
* Kadınlar icin hormon yenileme terapisi (ostrojen ve progesteron)
* Erkek androjenik hormonları ve testostero­nun butun ceşitleri
* Anabolik steroidler
* Prednisone ve diğer steroidler
İltihap
Bolgesel ağrı, kabarma ve incinme de dahil olmak uzere anti-enflamatuar ilacların coğu:
* Arterit ilacları
* Nonsteroidal Anti-enflamatuar ilaclar (NSAID’ler):
* Naprosyn (naproxen)
* Anaprox (“)
* Anaprox D S (“)
* Indocin (indomethacin)
* Indocin SR (“)
* Clinoril (sulindac)
* Kemoterapi ilacı olarak da kullanılan bir anti-enflamatuar:
* Methotrexate (MTX) (Methotrexate)
* Rheumatex (“)
* Folex (“)
Parkinson hastalığı
* Levadopa/L-dopa (dopar, larodopa)
Mide
Tiroid bozuklukları
Tiroid tedavisinde kullanılan ilacların coğu
Ulser
Receteli ve recetesiz dozajları dahil olmak uzere, hazımsızlığı, mide problemlerini ve ulseri tedavi etmek icin kullanılan ilacların coğu.
* Tagamet (cimetidine)
* Zantac (ranitidine)
* Pepcid (famotidine)